注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

“彩绘童年”

童年是一幅七彩的图画,每个孩子都是这幅图画最美的主角……

 
 
 

日志

 
 

语文总复习资料  

2015-01-26 21:45:10|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
五年级上册总复习资料 

一、看拼音写词语

zhāo pɑi(            )  dān yōu(           )  jí qiè(            )  jù pà(           )  huán jìnɡ(          )  zhī qù(         )  ɡuānɡ ɡù(           ) kǒnɡ pà(            )  chōnɡ zú(           )  lǐ yóu(           ) wū yán(           ) qí shí(           ) zhī chēnɡ(           ) ɡǔ lì(           )  huán rào(        )  yú lè(           )  ɡǎn tàn(             )  zhōu yóu(           )  sī kǎo(            ) pǐn wèi(           )  piàn duàn(           )  hū lüè(          )  yì yì(           )  fānɡ shì(         )  yōu fānɡ(           )  piāo bó(          )  wéi dú(           ) dùn shí(           )  cí xiánɡ(          )   xī hɑn(            )  lí bié(            )  dà dǐ(            ) jīnɡ shen(           ) pǐn ɡé(           ) línɡ hún(           ) ɡǔ qì(                 )  mín zú(        ) qì jié(            ) mó nàn(             ) qī línɡ(            ) jìnɡ yù(            ) bì jìnɡ(                   )   suǒ wèi(           ) shū lǐ(            ) shuāi lǎo(              ) zhēn cánɡ(            ) shǒu juàn(                   )     huá qiáo(            ) mù qián(            ) shànɡ è(            ) bǔ rǔ(            ) tuì huà(            ) chuí zhí(        )    jīnɡ yàn(            ) pàn duàn(            ) tāi shēnɡ(            ) tè zhēnɡ(            ) shòu mìnɡ(               )     zhēn ɡuì(            ) jí cù(            ) bào jǐnɡ(            ) dào qiè(            ) fàn zuì(          ) xián yí(           )   jīn shǔ(            ) yín hánɡ(            ) tú zhǐ(            ) jí shǐ(            ) ɡuī dìnɡ(            ) chuānɡlián(    )    bǎo chí(            ) zào yīn(            ) fèi shuǐ(            ) jí zhōnɡ(            ) chǔ lǐ(            ) duì fu(        )    yán zhì(            ) qí jì(             ) fù jìn(            ) bǔ lāo(            )  yú ěr(             ) huī yìnɡ(                 )      jù liè(            ) shànɡ ɡōu(             ) cāo zònɡ(               ) bǎi tuō(                ) yú sāi(               )      zhēnɡ biàn(              )   jiǎo jié(            ) qǐ qiú (            )zuǐ chún(          ) jǔ sànɡ(          ) lǚ tú(          )     yòu huò(            ) ɡào jiè(            ) shí jiàn(            ) yán ɡé(            ) yǒnɡ jiǔ(            ) qǐ shì(        )    shōu huò(            ) fēn fù(            ) zhà yóu(            ) pián yi(            ) kě ɡuì(            ) shí liu(        )    ài mù (            )fēn biàn(            ) tǐ miàn(            ) dì zhèn(            ) hùn luàn(           ) ān dùn (        )     xī rì (            )fèi xū (            )jiān dìnɡ(            ) wā jué(            ) jué wànɡ(            ) bào zhà(         )   tàn xī (          )bēi tònɡ(          ) chàn dǒu(           ) yōnɡ bào(          ) zāo ɡāo(          ) què shí (         )     zì háo(           ) ténɡ xiě(           ) jìnɡ yǎnɡ(           ) qí miào(            ) chū bǎn(           ) xì jù (          )   yán lì(          ) línɡ ɡǎn(          ) chuànɡ zuò(          )yuán quán (          )jǐnɡ ɡào(          ) tí xǐnɡ(          )   qí tú(           ) jǐn shèn(           ) bǎ wò(           )jí duān(           ) duàn yán(           ) ɡū liànɡ(              )    sǔn shī(          ) diàn tánɡ(          ) hónɡ wěi(          ) qīn rù(           ) xiāo huǐ(           ) ɡuī bǎo(           )    huī jìn(            )  jìn fàn(             ) zhuǎn yí(             )  yǎn hù(             ) rèn wù(            ) qí qū (          )  shī tǐ(            ) zhuì luò(            ) báo zi(            ) chóu hèn(            ) tiào wànɡ(            ) háo mài(            ) yuǎn zhēnɡ(            )diǎn lǐ(            ) wěi yuán (            )xié shānɡ(            ) wài bīn(            ) huì jí (            )àn zhào(            ) yù dìnɡ(            ) pái liè (            )bō lànɡ(            ) bào fā(            ) dàn shēnɡ (            )fèn dòu(            ) zhuānɡ yán(            ) xuān ɡào(            ) huān hū (            )diàn niǔ (            )sù lì(            ) zhān yǎnɡ(            ) sù jìnɡ(            ) piāo fú (            )xuǎn jǔ(            ) qí bīnɡ(            ) ɡāo cháo(            ) cì xù(            ) ɡuānɡ mínɡ(            ) bó wù ɡuǎn(            ) ɡònɡ chǎnɡ dǎnɡ(            ) qīnɡ pén dà yǔ(            ) háo bù yóu yù(            ) nénɡ shū shàn huà(            ) fēnɡ qī xuě yā(            ) dǐnɡ tiān lì dì(            ) dī tóu zhé jiē(            ) ān rán wú yànɡ(            ) ǒu duàn sī lián(            ) yín ɡuānɡ shǎn shǎn(            ) xiǎo xīn yì yì(            ) bù rónɡ zhēnɡ biàn(            ) yī yī bù shě(            ) huān shēnɡ xiào yǔ(            ) pò làn bù kān(            ) mǎn huái xìn xīn(            ) yì rú jì wǎnɡ(            ) jǔ shì wén mínɡ(            ) zhònɡxīnɡ ɡǒnɡ yuè(            ) línɡ lónɡ tī tòu(            )tínɡ tái lóu ɡé (            )shī qínɡ huà yì(            ) tiān nán hǎi běi(            ) qí zhēn yì bǎo(            ) mǎn qiānɡ nù huǒ(            ) zhǎn dīnɡ jié tiě(            ) wàn shuǐ qiān shān(            ) sì miàn bā fānɡ(            ) pái shān dǎo hǎi(            )

二、读读记记

贪婪 通顺 可靠 培养 起码 比喻 心扉 呐喊 饱览 过瘾 报偿 驳杂 馈赠 磁石 锻炼 借鉴 玷污 秉性 眷恋 姿态 迷人 至少 邻居 成熟 完整 尤其 提前 潺潺 婀娜 舞姿 粼粼 波纹 干涸 点缀 螃蟹 浮现 潮湿 流通 舒服 印象 乖巧 驯良 清秀 矫健 机警 躲藏 追逐 强烈 溪流 警觉 触动 锐利 错杂 苔藓 狭窄 勉强 遮蔽 然而 面临 颗粒 来源 分裂 飘浮 削弱 柔和 性能 依附 稳定 朝晖 单调 抉择 环抱 和蔼 梦想 素净 巧妙 闪现 订购 约定 告辞 挑拨 如期 开幕 激发 简易 异常 葱茏 隐约 繁茂 蓬松 伤害 索性 细腻 陪伴 眼睑 咂嘴 流泻 信赖 疲惫 忙碌 腼腆 触摸 残忍 虚弱 指教 滚荡 后悔 艰涩 拖沓 磨练 埋怨 冷漠 停泊 港口 真挚 崇高 敬意 统治 准许 礼堂 浓厚 叩问 旗帜 旗杆 脊梁 刹那 硝烟 骨髓 伤痕 痛苦 礼炮 扎根 磅礴 拟定 地域 殉职 奔赴 尊重 踌躇 黯然 操劳 严肃 石碾 干扰 诚恳 簸箕 为难 胜利 保证 特殊 拘束 浑身 笤帚 局面 凉飕飕 乐呵呵 饥肠辘辘 滚瓜烂熟 流光溢彩 津津有味 天长日久 如醉如痴 浮想联翩 囫囵吞枣 不求甚解 悲欢离合 牵肠挂肚 如饥似渴 不言而喻 千篇一律 别出心裁 与众不同 大显身手 心安理得 念念不忘 呕心沥血 颇负盛名 香飘十里 守望相助 古今往来 庞然大物 气象万千 星罗棋布 大喜过望 心灵手巧 源源不断 络绎不绝 受用不尽 轻松自在 不动声色 失魂落魄 震耳欲聋 大吃一惊 喋喋不休 雪上加霜 来日方长 忐忑不安 聊胜于无 悬崖绝壁 夜以继日 端端正正

三、多音字

兴xīng( )xìng( )磨 mò( )mó( )给 jǐ( )gěi( ) 处chǔ( )chù( )    会kuài(  )        huì ( )         传chuán( )zhuàn( )弹  dàn( ) tán( ) 乐lè ( ) yuè( )强 qiáng( ) jiàng( )   露   lòu( ) lù( ) 圈quān( )juàn( )蒙 méng( )mēng( )卷 juǎn( )juàn( )屏 píng( )bǐng( ) 兴xīng( )  xìng( ) 空kōng( ) kòng( )厦shà( )xià( )应 yīng( )  yìng( )铺pū( ) pù( )省  shěng( )     xǐng( ) 数 shǔ ( )shù ( )劲 jìn ( ) jìng( )奔bēn( ) bèn( )参cān  ( )shēn( ) 差chā ( )     chāi ( ) 发fā ( )fà ( ) 挑tiāo( ) tiǎo( )累 lěi ( ) lèi ( )藉 jí ( ) jiè ( ) shě ( )       sè ( )xiān( )xiǎn( ) zhé( )shé( ) qǔ ( )qū( ) jìn( ) jǐn( )  jǐn( ) zhòng( )    chóng( ) piān( ) biǎn( ) jué( )jiáo( ) zhuǎn( ) zhuàn( ) gōng( ) gòng( )  nán( )      nàn( ) jiē ( )jié ( ) zháo( ) zhuó( )jiān( )jiàn( )wéi ( ) wèi ( )   shǎo( )      shào( ) jué( ) jiǎo( ) páng( )bàng( ) bō ( )bāo( ) kān( ) kàn( ) màn( )        wàn( ) jiào ( ) jué ( )  háo( ) hào( ) zhǎng( )cháng( )  huán( )hái( )  jīn( )     jìn( ) bó ( ) pō ( ) féng( )fèng( ) è( )wù ( ) dí( )dì( ) 便 biàn( )      pián( ) bēi( ) bèi( )mó( )( ) āi( )ái( ) cáng( ) zàng( )当   dāng( )       dàng( )   dōu( )dū ( )似 sì( )shì( )hǎo( ) hào( )  bù ( ) báo( )  涨zhǎng( )   zhàng( )

 四、形近字组词

窃( ) 切( ) 婉( ) 惋( ) 痛( ) 通( ) 杖( ) 账( ) ( ) ( ) 魂( ) 魄( ) 撑( ) 掌( ) 窝( ) 锅( ) 篇( ) 偏( ) 惦( ) 踮( ) 距( ) 柜( ) 缕( ) 搂( ) 某( ) 谋( ) 饿( ) 俄( ) 铝( ) 侣( ) 洛( ) 骆( ) 俱( ) 惧( ) 误( ) 娱( ) 允( ) 充( ) 愉( ) 榆( ) 檐( ) 瞻( ) 淌( ) 趟( ) 畔( ) 伴( ) 绸( ) 稠( ) 诵( ) 桶( ) 帐( ) ( ) 呜( ) 鸣( ) 胃( ) 谓( ) 噪( ) 燥( ) 费( ) 废( ) 沮( ) 阻( ) 衰( ) 哀( ) 叛( ) 判( ) 劳( ) 捞( ) 诱( ) 透( ) 捐( ) 鹃( )苔( )胎( ) 践( ) 械( ) 骄( ) 谦( ) 钓( )   贱( ) 诫( ) 娇( ) 歉( ) 钩( ) 芬( ) 猎( ) 纵( ) 附( ) 腭( ) 偶( ) 啪( ) 吩( ) 猪( ) 丛( ) 咐( ) 鳄( ) 藕( ) 拍( ) 茅( ) 滤( ) 腮( ) 榨( ) 躁( ) 溜( ) 震( ) 矛( ) 虑( ) 鳃( ) 窄( ) 澡( ) 榴( ) 振( ) 慎( ) 杉( ) 糕( ) 捐( ) 充( ) 混( ) 毫( ) 填( ) 衫( ) 羔( ) 损( ) 统( ) 棍( ) 豪( ) 昔( ) 惜( ) 眷( ) 誊( ) 珑( ) 拢( ) 瑰( ) 魂( ) 销( ) 消( ) 虚( ) 墟( ) 蔓( ) 漫( ) 妙( ) 吵( ) 踢( ) 剔( ) 尽( ) 烬( ) 版( ) 板( ) 吭( ) 炕( ) 庙( ) 宙( ) 暴( ) 爆( ) 务( ) 雾( ) 砾( ) 栎( ) 详( ) 祥( ) 来( ) 莱( ) 葛( ) 褐( ) 腔( ) 控( ) 倚( ) 崎( ) 涯( ) 崖( ) 钮( ) 纽( ) 岖( ) 驱( ) 民( ) 岷( ) 佛( ) 拂( ) 统( ) 充( ) 幅 ( )  () 销( ) 消(  坠( ) 队( ) 燥( ) 澡( ) 泡( )雹( )  协( ) 胁( ) 桑( ) 嗓(   烬( ) 尽( ) 宾( )滨( )  狠( ) 恨( ) 泽( ) 择( ) 眺( )跳( )     揍( )   凑( )诞( ) 延( )腔( )控( ) 仇( )丸( )    

五、近义词 

饥饿(饥渴) 惧怕(害怕) 鼓励(鼓舞) 智慧(才智) 急切(着急) 知趣(懂事) 随便(随意) 采访(访问) 兴趣(兴致) 赶紧(赶忙) 建议(意见) 选择(选取) 环绕(包围) 周游(环游) 继续(持续) 似乎(仿佛) 程度(层面) 亲切(亲热) 恰似(好象) 助威(加油) 爱好(热爱) 遭遇(境遇) 报偿(补偿) 缕缕(丝丝) 飘泊(飘流) 偶尔(偶然) 慈祥(慈爱) 训斥(批评) 撩乱(吹乱) 姿态(姿势) 尤其(特别) 点缀(装饰) 干涸(干枯) 柔软(柔顺) 环绕(缠绕) 灌溉(浇灌) 浮现(出现) 判断(判定) 捕获(捕捉) 格外(特别) 乖巧(灵巧) 警惕(警觉) 惹恼(恼怒) 错杂(复杂) 通常(平常) 陈列(陈设) 急促 (急切) 采用 (利用) 规定 (规则) 问世 (出现) 对付 (应付) 面临 (面对) 飘忽(飘浮) 柔和 (温和) 依附 (依靠) 附近 (近处) 逃脱 (摆脱) 欣赏 (观看) 和蔼 (和气) 假如 (如果) 教导 (教诲) 居然 (竟然) 开辟 (开拓) 收获 (收取) 吩咐 (告诉) 可惜 (惋惜) 难得 (不易) 舒适 (舒服) 异常 (特殊) 奇怪 (奇特) 轰动 (震动) 欣赏 (赏识) 调查 (了解) 造诣 (成就) 感触(感受) 愉悦(愉快) 创造(创新) 安顿(安排) 混乱(纷乱) 昔日(往日) 阻挡(阻拦) 绝望(失望) 坚定(坚决) 从来(向来) 噪音(噪声) 周围(四围) 耽搁(耽误) 忍心(狠心) 鼓励(鼓舞) 歧途(歧路) 瞬间(刹那) 接触(触摸) 打蔫(萎靡) 愣住(怔住) 锻炼(磨练) 指导(指点) 损失(损耗) 环绕(缠绕) 仿照(模仿) 名胜(圣地) 散步(漫步) 根据(依据) 地形 (地势) 掩护 (保护) 依托 (依靠) 停泊 (停留) 郊外(郊区) 重新(重来) 真挚(真诚) 崇高(高尚) 湿润(潮湿) 

六、反义词

 贪婪(无私) 充足 (缺乏) 支撑 (摧毁) 困难 (容易) 喜欢 (讨厌) 可靠 (质疑) 偷偷 (公开) 通顺 (阻塞) 培养 (摧残) 熟悉 (陌生) 结束 (开始) 犹豫 (果断) 忽略 (重视) 欣赏 (讨厌) 特殊 (一般) 扩展 (缩小) 吸引 (排斥) 唯独 (大多) 玷污 (纯洁) 爱惜 (破坏) 离别 (相聚) 宝贵 (廉价) 寒冷 (温暖) 担心 (放心) 凉爽 (炎热) 丑陋 (漂亮) 舒服 (难受) 宽敞 (狭窄) 倾斜 (竖直) 退化 (进化) 敏捷 (迟钝) 警觉 (大意) 锐利 (呆滞) 细腻 (粗糙) 珍贵 (低廉) 自动 (被动) 重要 (普通) 集中 (分散) 严寒 (酷暑) 分裂 (团结) 削弱 (增强) 剧烈 (微弱) 单调 (多彩) 折射 (直射) 得意 (失意) 清楚 (模糊) 严格 (宽松) 简单 (复杂) 消失 (出现) 素净 (艳丽) 巧妙 (拙劣) 爱慕 (厌恶) 便宜 (昂贵) 成熟 (生涩) 答应 (拒绝) 深夜 (黎明) 可贵 (无用) 冷清 (热闹) 舒展 (收缩) 僵硬 (柔软) 飘浮 (下沉) 散发 (收集) 瞬间 (长久) 避免 (参与) 肯定 (否定) 陷入 (突出) 开辟 (开拓) 忙碌 (悠闲) 瘦小 (高大) 精彩 (糟糕) 放肆 (庄重) 得意 (失意) 滚烫 (冰凉) 挣开 (束缚) 独立 (联合) 熟悉 (陌生) 热情 (冷漠) 损失 (获得) 幻想 (现实) 精华 (糟粕) 掠走 (送回) 珍贵 (低廉) 沉着 (惊慌) 崎岖 (平坦) 坚强 (脆弱) 胜利 (失败) 简单 (复杂) 熟练 (生疏) 严肃 (活泼) 强烈 (微弱) 宽敞 (狭窄) 千篇一律(独树一帜) 

七、日积月累 

*一日无书,百事荒芜。(陈寿) *读书破万卷,下笔如有神。(杜甫) *书犹药也,善读之可以医愚。(刘向) *黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。(颜真卿) *读书有三到,谓心到、眼到、口到。 (朱熹) *悠悠天宇旷,切切故乡情。(张九龄) *浮云终日行,游子久不至。(杜甫) *落叶他乡树,寒灯独夜人。(马戴) *明月有请应识我,年年相见在他乡。(袁枚) *家在梦中何日到,春生江上几人还?(卢纶) *江南几度梅花发,人在天涯鬓已斑。(刘著) *书籍是全世界的营养品。(莎士比亚) *书籍是人类进步的阶梯。(高尔基) *世上无难事,只怕有心人。 *欲要看究竟,处处细留心。 *虚心万事能成,自满十事九空。 *滴水能把石穿透,万事功到自然成。 *宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。 *兄弟敦和睦,朋友笃诚信。 *孝在于质实,不在于饰貌。 *爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。 *非淡泊无以明志,非宁静无以致远。 *奋发图强、励精图治、豪情壮志、再接再厉、任重道远、同仇敌忾、众志成城、临危不惧、勇往直前、不屈不挠、大义凛然、前仆后继、披荆斩棘、舍生取义、力挽狂澜、中流砥柱 * 四时之风 春风能解冻,和煦催耕种。 秋风杂秋雨,夜凉添几许。 裙裾微动摇,花气时相送。 飕飕不绝声,落叶悠悠舞。 夏风草木熏,生机自欣欣。 东风似虎狂,书斋皆掩窗。 小立池塘侧,荷香隔岸闻。 整日呼呼响,鸟雀尽潜藏。 * 卜算子?咏梅 毛泽东 风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。 俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

八、句子专项

 缩句 1、大家热情地接待了远方的客人。 2、她的旧围裙里兜着许多火柴。 3、我们追寻诗仙李白在这里游览山水、痛饮狂歌的行踪。 4、繁花似锦的焰火在夜空中构成一幅美妙的图案。 5、童年的往事多得像天上的繁星。 6、我们要努力探索大自然的奥秘。 7、渔夫的妻子桑娜坐在火炉旁补一张破帆。 8、这是第一条完全由我国的工程技术人员设计施工的铁路于线。 9、晌午的太阳热辣辣地照射着整个树林。 10、这是远在万里之外的异国他乡就读的妈妈特意送给我的圣诞礼物。 11、气象台发布了西伯利亚来的寒流即将南下的消息。 12、汉丞相曹操在营寨里听到鼓声和呐喊声。 

修改病句 1、这是一个快乐、愉快、欢乐的班会。 2、老师渐渐放慢了进度。 3、经过这次外出调查,对大家的启发很大。 4、哥白尼敢于批判和有勇气怀疑不符合实际,却历来被认为不可侵犯的权威学说。 5、选出下列句中没有语病的一项( ) A、实现西部大开发是一项艰巨的历史任务。 B、中小学生课业负担过重是长期以来困难我国基础教育的顽症。 C、新世纪里,我们有决心把自己的祖国建设成为一个富强、民主、文明。 D、能否全面推进素质教育是保证青少年健康成长的条件之一。 6、秋天的北京是一个美丽的季节。 7、谁如果要鉴赏我国的园林,苏州园林却不该错过。 8、他对自己能否学好电脑,充满了信心。 9、小强和小明赛跑,他比他跑得快。 10、目前,广大群众的环保观念比较淡薄,确实需要大大提高。 11、为了避免今后不再发生类似的事故,我们必须尽快健全安全制度。 12.他那亲切的话语,慈祥的面容,时时浮现在我的眼前。 13、增加质量是语文教学改革的当务之急。 14.这场球赛的输赢,不仅关系到球队的名声,关系到学校的荣誉。 15、看了这次展览,使我有很多感想。 16、只有社会主义,就能救中国。 17、事情发生后,班主任就同班委研究,决定对这个问题进行一次教育。

 改变句式 1、直接引述改成间接转述 2、用关联词语把两句话合并成一句话 3、反问句改为陈述句,陈述句改为反问句 4、改为双重否定句 5、改为把字句,改为被字句 6、改为拟人句或比喻句 修辞手法 掌握比喻、拟人、排比、夸张、反问、设问等修辞手法。 要掌握几种修辞手法的特点: 1、比喻是用具体、浅显的,人们容易理解的事物去给抽象的、深奥的、人们生疏的事物打比方。一个比喻句中有本体和喻体以及比喻词。 2、拟人就是把物当作人写,赋予它们人的思想感情,和人一样会说话、有感情。 3、夸张是把要描写的事物有意地夸大或缩小,使其更鲜明,更突出。 4、反问是用疑问的形式表达比肯定更强烈的情感。 5、设问也就是明知故问、自问自答。 6、把结构相同或相似、语气一致、意义密切相关的三个或三个以上的短语、句子排列起来,就是排比。 

九 第1课《窃读记》第3、4、10自然段。第3课《走遍天下书为侣》第7、8自然段。 第5课《古诗词三首》。第6课《梅花魂》第13自然段。 第13课《钓鱼的启示》第10自然段。第15课《落花生》第10、12、13自然段。 第9课《鲸》和第11课《新型玻璃》掌握有关知识点和打比方,举例子,作比较,列数字等常用的说明方法。 《有趣的汉字》中的谐音歇后语。《我爱你,汉字》中汉字的演变,赞汉字。 第19课《“精彩极了”和“糟糕透了”》第17自然段。 第21课《圆明园的毁灭》第3、4自然段。第22课《狼牙山五壮士》第6、7、8、9自然段。 第25课《七律?长征》。第26课《开国大典》第7自然段

  评论这张
 
阅读(78)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018